Zakres usług

Pomiary elektryczne

Cennik

Kontakt

Prace pomiarowe:

Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
    przez samoczynne wyłączenie zasilania
    - ciągłość przewodów ochronnych,
    - impedancja pętli zwarciowej,
    - badania wyłączników RCD (różnicowoprądowych).

Pomiar rezystancji izolacji:
    - instalacji elektrycznych,
    - kabli energetycznych,
    - uzwojeń transformatorów,
    - uzwojeń silników.

Pomiary rezystancji uziomu.

Badania elektronarzędzi, spawarek itp.

Pomiary oświetlenia awaryjnego i ogólnego.

Pomiary obwodów iskrobezpiecznych.


Prace elektroinstalacyjne:

Instalacje elektryczne niskiego i wysokiego napięcia,

Instalacje odgromowe,

Elektryczne instalacje alarmowe,

Instalacje elektryczne w obiektach
    przemysłowych (produkcja, handel, usługi),

Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych
    jedno- i wielorodzinnych, w budynkach gospodarczych,

Instalacje elektryczne w zakresie
    prowadzenia linii kablowych napowietrznych,
    jak i ziemnych,

Instalacje elektryczne w strefach zagrożonych
    wybuchem (m.in. obwody iskrobezpieczne).

Instalacje domofonowe, rtv i satelitarne.


Pomiary elektryczne możemy wykonać w Państwa obiektach głównie na terenie województwa wielkopolskiego (Poznań, Ostrów Wlkp.) oraz dolnośląskiego (Wrocław, Milicz). Wykonujemy pomiary w czasie i terminie najmniej kolidującym z działalnością obiektu, firmy (również w nocy lub w dni wolne od pracy).

Do każdego protokołu załączamy aktualne uprawnienia pracownika wykonującego pomiary elektryczne oraz świadectwa legalizacji użytych do pomiarów mierników. Dzięki temu mają Państwo pewność, że pomiary zostały wykonane przez osoby z odpowiednim wykształceniem technicznym oraz doświadczeniem eksploatacyjnym.