Zakres usług

Pomiary elektryczne

Cennik

Kontakt

Wykonywanie prób i pomiarów

Wykonując pomiary elektryczne uzyskujemy informacje o stanie technicznym urządzeń, z którymi mamy do czynienia. Dobry stan techniczny eksploatowanych urządzeń, czy też dopiero zmontowanych i przekazywanych do eksploatacji, jest gwarancją bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tych urządzeń.

Ogólnie pomiary dzielimy na trzy grupy:

pomiary wykonywane na urządzeniach elektrycznych u wytwórcy, dla sprawdzenia, czy wykonane urządzenie jest w pełni sprawne i spełnia wymagania określonych norm lub aprobat technicznych. Karta kontroli technicznej jest podstawą udzielenia gwarancji na dane urządzenie.

pomiary odbiorcze na urządzeniach elektrycznych zamontowanych w obiekcie przed przekazaniem do eksploatacji. Od tych pomiarów oczekujemy odpowiedzi czy:
    - urządzenia zostały prawidłowo dobrane,
    - zamontowane zgodnie z dokumentacją,
    - nie są uszkodzone,
    - właściwie wykonano nastawy zabezpieczeń,
    - sprawdzona została funkcjonalność działania,
    - sygnalizacja działa poprawnie i spełniono wszystkie warunki, aby obwody elektryczne w całości
      mogły spełniać stawiane im wymagania dokumentacją techniczną i mogły być
      bezpiecznie eksploatowane.

pomiary okresowe w czasie eksploatacji urządzeń, aby uzyskać odpowiedź jaki jest aktualny stan techniczny urządzeń pod względem niezawodności i bezpieczeństwa pracy, czy nie uległ on pogorszeniu

Wyniki tych pomiarów mają być podstawą do podjęcia decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu odpowiednich napraw, wymian czy remontów generalnych.

Sprawdzanie odbiorcze

Na wyniki pomiarów składają się dwie części:

Oględziny mające dać pozytywną odpowiedź, czy zainstalowane na stałe urządzenia elektryczne spełniają wymagania bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach przedmiotowych, i że zainstalowane wyposażenie jest zgodne z instrukcjami wytwórcy, tak aby zapewniało jego poprawne działanie.

Próby i pomiary mające dać odpowiedź czy zachowane są wymagane parametry techniczne i spełnione są wymagania dotyczące aparatów pomiarowych i sprawdzających podanych w normach.

Oględziny to pierwszy etap pomiarów, który należy wykonać przed przystąpieniem do prób przy odłączonym zasilaniu, z zachowaniem ostrożności celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia.

Oględziny mają potwierdzić, że zainstalowane urządzenia:

spełniają wymagania bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach,

zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami normy,

nie mają uszkodzeń pogarszających bezpieczeństwo,

mają właściwy sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,

właściwie dobrano przekroje i oznaczono przewody neutralne, ochronne, i fazowe,

właściwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparaturę,

są wyposażone w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyjne,

zapewniony jest dostęp do urządzeń dla wygodnej obsługi, konserwacji i napraw.

Próby

Norma PN-HD 60364-6-2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie zawiera wymagany zakres prób odbiorczych. Norma wymaga, aby każda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji była poddana oględzinom i próbom celem sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania normy. Przed przystąpieniem do prób należy udostępnić wykonującym sprawdzenie instalacji, dokumentację techniczną wraz z protokołami oględzin i prób cząstkowych wykonanych podczas montażu.

Sprawdzanie okresowe

Sprawdzanie okresowe, obejmujące szczegółowe badanie instalacji, polega na wykonaniu właściwych prób i pomiarów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w normach PN-HD 60364, w tym:

bezpieczeństwo osób i zwierząt domowych przed skutkami porażenia elektrycznego i oparzenia,

ochronę mienia przed uszkodzeniem spowodowanym pożarem lub ciepłem powstałym na skutek uszkodzenia instalacji,

przekonanie, że instalacja nie jest uszkodzona lub obniżone jej właściwości nie pogorszą bezpieczeństwa,

identyfikację wad instalacji i odchyleń od wymagań PN-HD 60364-6:2008, które mogą spowodować niebezpieczeństwo.

Częstość sprawdzania okresowego

W zależności od warunków środowiskowych należy stosować różne okresy. Częstość badań należy ustalić w oparciu o wymagania Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy Prawo Energetyczne, wymagania przepisów o ochronie przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej oraz o zasady wiedzy technicznej.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. (Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. Dz.U. 2006.156.1118 rozdz. 6 art.62) obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Zgodnie z normą PN-HD 60364-6-2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie; dotyczą częstości sprawdzania okresowego instalacji użytkowanej w pomieszczeniu, w którym może wystąpić większe ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia.

Podsumowując, częstość sprawdzania okresowego instalacji powinna być ustalana z uwzględnieniem rodzaju instalacji i wyposażenia, jej zastosowania i działania, częstości i jakości konserwacji oraz wpływów zewnętrznych, na które jest narażona.

Dla podanych niżej przypadków, w których w zależności od warunków środowiskowych może wystąpić większe ryzyko eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych, mogą być wymagane krótsze okresy. Do nich w szczególności należą:

miejsca pracy lub pomieszczenia, w których występuje ryzyko porażenia elektrycznego, pożaru lub wybuchu spowodowanego degradacją,

miejsca pracy lub pomieszczenia, w których znajdują się instalacje zarówno niskiego jak i wysokiego napięcia,

obiekty komunalne,

tereny budowy,

instalacje bezpieczeństwa (np. oświetlenia awaryjnego).

Wytyczne wykonywania okresowych badań sprawności technicznej urządzeń oraz instalacji elektrycznych i piorunochronnych", opracowane przez COBR „Elektromontaż" Warszawa 1999 r. przestawia Tablica 1.

L.p. Rodzaj pomieszczenia Okres między kolejnymi sprawdzeniami    
    Skuteczność ochrony
przeciwporażeniowej
Rezystancja izolacji instalacji
1. o wyziewach żrących nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 1 rok
2. zagrożone wybuchem nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 1 rok
3. na otwartej przestrzeni nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 5 lat
4. wilgotne i bardzo wilgotne
(o wilgotności względnej 75 -100%)
nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 5 lat
5. gorące o temperaturze
powyżej 35*C
nie rzadziej niż co 5 lat nie rzadziej niż co 5 lat
6. zagrożone pożarem nie rzadziej niż co 5 lat nie rzadziej niż co 1 rok
7. stwarzające zagrożenie dla ludzi
(ZL 1, ZL 2, ZL 3)
nie rzadziej niż co 5 lat nie rzadziej niż co 1 rok
8. zapylone nie rzadziej niż co 5 lat nie rzadziej niż co 5 lat
9. pozostałe nie wymienione nie rzadziej niż co 5 lat nie rzadziej niż co 5 lat